Трудовой договор (на русском и казахском языках) - скачать бесплатно
Skip to main content
+7 (702) 847 8020 +7 (747) 392 1958
garantplus.kz@mail.ru

Трудовой договор (на русском и казахском языках)


№ __ ЕҢБЕК ШАРТЫ қ. Астана 2021 жылғы _____

«_________________» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бұдан әрі - «Жұмыс беруші» деп аталатын Жарғы негізінде әрекет ететін _________________ тұлғасында бірінші тараптан және бұдан әрі - «Жұмыскер» деп аталатын __________________, жылғы берілген Қазақстан Республикасы азамашасының жеке куәлігі № , ЖСН ___________________, екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы Еңбек шартын (бұдан әрі – «Шарт») жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1 Жұмыс беруші Жұмыскерді жұмысқа қабылдайды, ал Жұмыскер осы Шарттың талаптарына сәйкес Жұмыс берушінің жұмысқа қабылдауына келіседі.

1.2 Шарт бойынша Жұмыскер____________________________, еңбек тәртіптемесін сақтауға міндеттенеді, ал Жұмыс беруші шартталған еңбек функциясы бойынша жұмыс ұсынуға, заңнамада көзделген еңбек шарттарын қамтамасыз етуге, Жұмыскерге жалақысын дер кезінде және толық көлемде төлеуге міндеттенеді.

1.3 Жұмыскердің лауазымдық міндеттері Лауазымдық нұсқаулықта және Жұмыскердің жұмысы мен еңбек функциясына тікелей қатысты Жұмыс берушінің өзге де актілерінде айқындалады.

1.4 Осы Шарт бойынша жұмысты атқару орны: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, ____ ауданы, ____ көшесі, № __.

2. Шарттың қолданылу мерзімі

2.1 Осы Шарт белгісіз мерзімге жасалды
Басталуы: 2013 жылғы «28» наурыз.

2.2 Осы Шартты қолданудың басталуы Жұмыскердің өз еңбек міндеттерін жүзеге асыруын бастаған күн 2013 жылғы «28» наурыз күніне сәйкес келеді.

2.3 Жұмыскердің тапсырылатын жұмысқа біліктілігінің сәйкестігін тексеру мақсатында Жұмыскерге Шарттың қолданылуы басталған кезден:
2013 жылғы «28» наурыздан бастап
2013 жылғы «27» маусымға дейін 3 ай сынақ мерзімі белгіленеді.
Жұмыскердің сынақ мерзімі кезеңіндегі жұмысы теріс нәтиже берген кезде және басқа мән-жайыда, Жұмыс беруші Жұмыскерді жазбаша нысанда хабардар ете отырып, еңбек шартын бұзу үшін негіз болған себептерді көрсетіп, онымен еңбек шартын бұзуға құқылы.
Егер сынақ мерзімі аяқталса және Жұмыс беруші еңбек шартының бұзылуы туралы хабардар етпесе, онда Жұмыскер сынақ мерзімінен өткен болып есептеледі.

2.4 Егер осы Шарттың қолданылу мерзімі өткен жағдайда тараптардың ешқайсысы соңғы жұмыс күні (ауысым) ішінде еңбек қатынастарын тоқтату туралы жазбаша хабардар етпесе, Шарт бір жылға ұзартылды деп есептеледі.
Белгілі бір мерзімге жасалған Шарты көп дегенде екі ретке ұзартылуы мүмкін.
Еңбек қатынастары жалғасқан кезде Шарт белгіленбеген мерзімге ұзартылды деп есептеледі.

3. Еңбек жағдайлары

3.1 Еңбек жағдайлары Жұмыс берушінің Ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен регламенттеледі.

3.2 Жұмыскердің құқықтары мен міндеттері лауазымдық нұсқаулықта, жұмыс жоспарларында, жиналыстардың хаттамалық шешімдерінде, Жұмыс берушінің бұйрықтарында белгіленеді.

3.3 Жұмыс беруші, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жұмыскердің жазбаша келісімімен оны демалыс және мереке күндері жұмысқа тартуға құқылы.

3.4 Жұмыс беруші құрылымдық бөлімшедегі, белгілі бір жұмыс орнындағы, механизмдегі немесе агрегаттағы жұмыстың өзге еңбек талаптары болмаған жағдайларды қоспағанда, Жұмыскерді оның келісімінсіз осы Шартта келісілген лауазым, мамандық, кәсіп, біліктілік шегінде басқа жұмыс орнына не сол жердегі басқа құрылымдық бөлімшеге ауыстыруға не оған басқа механизмде немесе агрегатта жұмыс істеуді тапсыруға құқылы.

3.5 Жұмыс беруші Жұмыскерді оның келісімімен басқа жұмысқа ауыстыруға, сондай-ақ өндірістік қажеттілік кезінде, оның ішінде жұмыста жоқ жұмыскерді уақытша алмастырған жағдайда, Жұмыскердің келісімінсіз күнтізбелік жыл ішінде үш айға дейінгі мерзімге, орындалатын жұмыс бойынша еңбегіне, бірақ бұрынғы жұмысындағы орташа жалақысынан кем емес ақы төлей отырып, осы Шартта келісілмеген және денсаулық жағдайына байланысты қарсы көрсетілімі жоқ, сол ұйымдағы, сол жердегі басқа жұмысқа ауыстыруға құқылы.

3.6 Жұмыскер Қазақстан Республикасының шегінде немесе одан тыс жерлерге лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты қызметтік тапсырмаларды орындау, сондай-ақ оқу, біліктілік арттыру немесе қайта даярлау үшін іссапарға жіберілуі мүмкін.

3.7 Жұмыс беруші Жұмыскердің жазбаша келісімімен осы Шартта белгіленген жұмыспен қатар қосымша ақыға басқа және осындай лауазым бойынша қосымша жұмыс орындауды тапсыруы мүмкін.

3.8 Жұмыс беруші мен Жұмыскерге қатысты емес себептер бойынша Жұмыс беруші Жұмыс берушінің ішкі актісінде белгіленген мерзімге іркіліс жариялай алады.

3.9 Төтенше немесе әскери жағдай енгізу кезеңінде және/немесе өндірістік қажеттілік болғанда Жұмыс беруші ішкі актімен Жұмыскердің еңбек шартына өзгерістер енгізуге құқылы.

4. Жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі

4.1 Жұмыскерге:
-сенбі және жексенбі демалыс күні бар бес күндік жұмыс аптасы;
- Жұмыс беруші белгілейтін, жұмыс уақытының жалпы ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспайтын толық жұмыс күні;
- сағат 08:00-17:00 дейін 8 сағаттық жұмыс күні;
- жұмыс күні ішінде, Жұмыскердің жоғарыда көрсетілген жұмыс уақытына кірмейтін, сағат 12:00-13:00 дейін бір сағат ноль минуттық тынығу мен тамақтану уақыты белгіленеді.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіпте Жұмыскерді үстеме жұмысқа тартуға жол беріледі.Өндірістік қажеттілік болған жағдайда Тараптардың келісімі бойынша Жұмыс беруші осы Шарттың талаптарын сақтай отырып, Жұмыскерге жеке жұмыс уақытын белгілеуге құқылы.

4.2 Төтенше немесе әскери жағдай енгізілген жағдайда және/немесе өндірістік қажеттілікке байланысты Жұмыс берушінің ішкі актісімен Жұмыс берушіге:
- толық емес жұмыс уақыты;
- жұмыс үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданумен Жұмыс берушінің орналасқан орнынан тыс жерде қашықтан жұмыс істеуді белгілеуі мүмкін. Қашықтан жұмыс істеу барысында жұмыс уақыты мен демалу уақытының режимін Жұмыскер өзінің қалауы бойынша Жұмыс берушімен өзара іс-қимылды ескере отырып белгілейді

4.3 Жұмыскерге лауазымы мен орташа еңбекақысын сақтай отырып, мерекелік күндерді есептемей, ұзақтығы күнтізбелік күнге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы беріледі. Жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезектілігі Жұмыс беруші Жұмыскердің пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не Тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын ауыстыру, ұзарту немесе одан кері шақырту тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің ережелерімен реттеледі. Жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысын беру Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және Қазақстан Республикасының заңға негізделген нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

4.4. Қызметкердің жыл сайынғы еңбек демалысына 1 (бір) лауазымдық жалақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төленеді.

5. Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері

5.1 Жұмыс беруші:

5.1.1 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің және шығарылған ішкі актілердің талаптарын сақтауға;

5.1.2 Жұмыскерге өз лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті жағдайлар жасауға;

5.1.3 Жұмыскерге зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары мен кәсіптік аурудың болу мүмкіндігі туралы ескертуге;

5.1.4 Жұмыскерді лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті еңбек құралдарымен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге;

5.1.5 Жұмыскерді:
1) лауазымдық нұсқаулықпен;
2) толық жеке материалдық жауаптылық туралы шартпен;
3) оның қызметіне тікелей қатысты Жұмыс берушінің ішкі ережелерімен және актілерімен;
4) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік және оған жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да нормалармен, қағидалармен таныстыруға;

5.1.6 жұмыс орнында тәуекелдердің алдын алу шараларын қабылдауға;

5.1.7 қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыруға;

5.1.8 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген барлық әлеуметтік аударымдар мен төлемдерді жүргізуге;

5.1.9 мереке, демалыс күндері жұмыс үшін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген мөлшерде төлем жүргізуге немесе Жұмыскердің қалауы бойынша басқа күні демалыс беруге міндеттенеді. 5.1.10 Жұмыскер жұмыстан босатылған кезде еңбек еткен кезеңі үшін еңбекақы, оның ішінде пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақы төлемін дер кезінде жүргізуге;

5.1.11 Жұмыскердің дербес деректерін Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жинақтауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыруға міндетті.

5.2 Жұмыс берушінің:

5.2.1 жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне;

5.2.2 жұмысқа қабылдау кезінде Жұмыскерден Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген, белгілі бір еңбек қызметімен айналысу және (немесе) белгілі бір лауазымда қызмет атқару мүмкіндігін растайтын құжаттарды талап етуге;

5.2.3 жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге;

5.2.4 өз өкілеттігі шегінде кәсіпорынның ішкі қызметін реттейтін актілерін шығаруға;

5.2.5 Жұмыскерден лауазымдық нұсқаулықта, жұмыс берушінің бұйрықтарында, өкімдерінде және Жұмыс берушінің басқа да актілерінде айқындалған лауазымдық міндеттерінің орындалуын талап етуге;

5.2.6 Жұмыскерді өз қаражаты есебінен оқытуға немесе қайта даярлау не Жұмыс берушінің мүддесінде оның кәсіби біліктілігі мен кәсіби деңгейін көтеру бойынша оқуға жіберуге құқылы. Осы жағдайда Жұмыскермен оқытуға/ біліктілік арттыруға байланысты шығындардың орнын өтеуді көздейтін Оқыту шарты жасалады;

5.2.7 Жұмыскерді қызметтік іссапарларға жіберуге;

5.2.8 Жұмыскерден осы Шарттың, толық жеке материалдық жауаптылық туралы шарттың, Еңбек тәртібі қағидаларының және Жұмыс берушінің өзге де актілерінің талаптарын сақтауды талап етуге;

5.2.9 Жұмыскерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен материалдық және/немесе тәртіптік жауаптылыққа тартуға;

5.2.10 Жұмыскердің еңбекақысынан сот шешімі немесе Жұмыскердің ерікті келісімі негізінде ол жол берген құрал-жабдықтың, техникалық немесе өзге де құралдардың, тауарлық-материалдық қорлардың бүлінуінен болған залалдың бүкіл сомасын ұстап қалуға;

5.2.11 оған Жұмыскер келтірген зиянның өтелуіне;

5.2.12 осы шарттың қолданылуы Жұмыс берушінің актілерінде белгіленген мерзімде Жұмыскерді аттестаттаудан өткізуге құқығы бар.

6. Жұмыскердің құқықтары мен міндеттері

6.1 Жұмыскер:

6.1.1 Жұмыс берушіге мынадай құжаттарды: еңбек кітапшасын (бар болса) не еңбек шарттарын немесе бұрынғы жұмыс орындарынан жұмысқа қабылдау және жұмыстан босату туралы бұйрықтардан үзінді, жеке куәліктің, дипломның, сертификаттардың және белгілі бір еңбек қызметімен айналысу және/немесе белгілі бір лауазымда қызмет атқару мүмкіндігін растайтын құжаттардың көшірмелерін, әскери есепке алу құжатын (әскери міндеттілер үшін), медициналық куәландыру туралы құжатты дер кезінде ұсынуға;

6.1.2 өз лауазымдық (еңбек) міндеттерін, оның ішінде қашықтықтан жұмыс істеуге лауазымдық нұсқаулыққа, стандарттарға, бұйрықтарға, өкімдерге және Жұмыс берушінің басқа да актілеріне сәйкес орындауға;

6.1.3 Толық жеке материалдық жауаптылық туралы шартқа қол қоюға міндетті. Жұмыскер Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда өзінің кінәсінен Жұмыс берушіге келтірілген зиянның толық көлемінде толық материалдық жауаптылықта болады;

6.1.4 коммерциялық, экономикалық, қаржылық, технологиялық және жұмыс (лауазымдық міндеттерді орындау) кезеңінде өзіне мәлім болған өзге де ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті. Жұмыскер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын құпия ақпаратты жарияламау туралы келісімге қол қою түрінде жазбаша міндеттеме береді;

6.1.5 Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария, Жұмыс берушінің ішкі актілері талаптарын сақтауға;

6.1.6 осы Шарт тоқтаған/бұзылған жағдайда, осы Шарт бұзылғаннан кейін өтеуге жол берілетін берешекті қоспағанда, Жұмыс беруші алдында бар барлық берешекті толық өтеуге және кету парағын ресімдеу рәсімін сақтауға;

6.1.7 Жұмыс берушінің тапсырмасы бойынша қызметтік іссапарларға шығуға;

6.1.8 өз біліктілігін тұрақты арттыруға;

6.1.9 егер Жұмыскер Жұмыс берушінің есебінен оқудан, қайта даярлаудан өткен немесе біліктілігін арттырған жағдайда, оқудан кейін тараптар келісілген мерзімді жұмыспен өтеуге немесе Жұмыскердің бастамасы бойынша не Жұмыскердің кінәсі салдарынан Жұмыс берушінің бастамасы бойынша осы шарт бұзылған жағдайда Жұмыскерді оқытуға байланысты Жұмыс берушінің шығындарын жұмыспен өтеудің өтелмеген мерзіміне пропорционалды түрде толық төлеуге;

6.1.10 жұмыс барысында Жұмыс берушіге мүліктік зиян келтіруге жол бермеуге және Жұмыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға, құжаттаманың және өзіне сеніп тапсырылған құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге, зиян келтірілген жағдайда оны дер кезінде толық көлемінде өтеуге;

6.1.11 адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін ахуал туындағаны туралы жұмыс берушіге хабарлауға;

6.1.12 жеке тұлғалық қатынастарда іскерлік әдеп нормаларын сақтауға;

6.1.13 іскерлік/арнайы киім стилін және Жұмыс берушінің актілерінде белгіленген корпоративтік әдептің өзге де нормаларын сақтауға;

6.1.14 тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефондары және басқа да деректері өзгергені туралы Жұмыс берушіге дер кезінде 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хабардар етуге;

6.1.15 қашықтықтан жұмыс істеуге, толық емес жұмыс күніне ауыстырған, іркіліс хабарланған және жұмыс күндері жұмыстан шеттетілген кезде ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын қолдану арқылы Жұмыс беруші жүгіну үшін қолжетімді болуға;

6.1.16 Жұмыс беруші берген қызметтік куәлікті, рұқсаттаманы/магнитті карточканы тиісінше сақтауға және қолдануға міндетті.

6.2 Жұмыскердің:

6.2.1 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген тәртіппен және жағдайларда еңбек шартын жасасуға, өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға;

6.2.2 жұмыс берушіден еңбек шартының талаптарын орындауды талап етуге;

6.2.3 еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға;

6.2.4 қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес жұмыс орнына, құрал-жабдыққа;

6.2.5 Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ еңбек шартында көзделген талаптарға сәйкес жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен, арнайы киіммен қамтамасыз етілуге;

6.2.6 еңбек шартының талаптарына сәйкес уақытылы және толық көлемде жалақы төленуіне;

6.2.7 тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына;

6.2.8 еңбек міндеттерін орындауға байланысты денсаулығына келтірілген зиянды өтетуге;

6.2.9 міндетті әлеуметтік сақтандырылуға;

6.2.10 еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандырылуға;

6.2.11 жеке еңбек дауын шешу үшін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген тәртіппен рет-ретімен келісім комиссиясына, сотқа жүгінуге;

6.2.12 өзінің денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін ахуал туындаған кезде, бұл туралы тікелей басшының немесе жұмыс берушінің өкілін хабардар ете отырып, жұмысты орындаудан бас тартуға;

6.2.13 жұмыс берушіде сақталатын дербес деректерінің қорғалуын қамтамасыз етуге құқығы бар.

7. Төлем шарттары

7.1 Жұмыскерге ай сайынғы лауазымдық жалақы белгіленеді және төленеді, оның мөлшері міндетті аударымдар мен жеке табыс салығын төлегенге дейін 10000 (он мың) теңгені құрайды.

7.2 Жұмыскерге төленуге жататын барлық төлемдер Жұмыскердің карт-шотына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі.

7.3 Жалақы айына бір реттен сиретпей және еңбек еткен айдан кейінгі айдың 5 күні кешіктірілмей төленеді. Жалақы төленетін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура келген кезде төлем олардың қарсаңында жүргізіледі.

7.4 Жұмыскерге жұмыстағы жетістіктері үшін сыйлықақылар төленуі мүмкін, сыйлықақының мөлшері Жұмыскердің жеке еңбек үлесіне тікелей байланысты белгіленеді және Жұмыс берушінің ішкі нормативтік құжатымен реттеледі.

7.5 Жұмыскерге жоғары кәсіби деңгейі және/немесе орындалатын жұмыстың ауқымды көлемі үшін Жұмыс берушінің ішкі нормативтік құжатына сәйкес үстемеақы белгіленуі мүмкін.

7.6 Жұмыс беруші мен Жұмыскерге қатысты емес себептермен іркіліс жарияланған жағдайда Жұмыс берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті қаржылық жылға белгіленген минималды еңбекақы төлемі мөлшерінен төмен емес мөлшерде немесе ішкі нормативтік құжатта айқындалған мөлшерде төлем белгіленеді.

8. Осы Шартты өзгерту, тоқтату және бұзу тәртібі

8.1 Осы Шарт қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіпте және негіздер бойынша тоқтатылуы мүмкін.

8.2 Осы шарт Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен және негіздермен:
1) тараптардың келісімі;
2) Жұмыс берушінің бастамасы;
3) Жұмыскердің бастамасы;
4) тараптардың еркінен тыс мән-жайлар;
5) Республикасының Еңбек кодексінде көзделген өзге де негіздер бойынша бұзылуы мүмкін

8.3 Шарттың бұзылуы және/немесе тоқтатылуы Жұмыс берушінің бұйрығымен рәсімделеді және Жұмыскерге қол қойғызып жеткізіледі.

9. Кепілдіктер мен өтемақылар

9.1 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жұмыскер:

9.1.1 Республикасының Еңбек кодексінде көзделген кепілдіктермен;

9.1.2 жұмысқа уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақымен;

9.1.3 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген өзге де кепілдіктермен, жәрдемақылармен, өтемақылармен қамтамасыз етіледі.

9.2 Жұмыс берушінің Жұмыскердің пайдасына өтемақылар төлеуі және кепілдіктер беруі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

9.3 Жұмыс беруші Жұмыскерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбекті қорғау жағдайларымен қамтамасыз етеді.

10. Сақтандыру жағдайлары

10.1 Жұмыскердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауы кезінде оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін Жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауаптылығын сақтандыру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және талаптарда жүзеге асырылады.

11. Дауларды шешу

11.1 Осы Шарттан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен реттеуге жатады.

11.2 Келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес шешіледі.

12. Тараптардың жауапкершілігі

12.1 Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және белгіленген шекте Жұмыскер алдында материалдық жауаптылықта болады.

12.2 Жұмыскер Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес және белгіленген шекте, сондай-ақ толық материалдық жауаптылық туралы шартқа сәйкес Жұмыс беруші алдында материалдық жауаптылықта болады.

12.3 Осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауаптылықта болады.

13. Қорытынды ережелер

13.1 Тараптар осы Шартты оның қолданылуы кезеңінде өздерінің өзара келісімі негізінде және Тараптардың осындай әрекеттерін туындатқан объективті себептер бойынша өзгертуі және/немесе толықтыруы мүмкін. Осы Шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер екі Тарап оларды жазбаша түрде әзірлеп, оған қол қойса ғана жарамды болады.

13.2 Осы Шартқа барлық қосымша келісімдер оның ажырамас бөлігі болып табылады.

13.3 Осы Шарт әрбір Тарапқа біреуден, заң күші тең екі данада, мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленді.

14. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары

Жұмыс беруші: «_________________» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, ______ауданы, _____ көшесі, №2
БСН
АО «»
БИК

Жұмыскер: ______________________
Тұрғылықты мекенжайы:
Тіркелген мекенжайы:
тел.:

Осы Шарттың бір данасын алдым __________________________
«_____» _______________20__ж.


Трудовой договор № ___
г. Астана ________ 2021 года

Республиканское государственное предприятие «_____________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, удостоверение личности № выдано года, ИИН ______________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Трудовой договор (далее - «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Работодатель принимает Работника на работу, а Работник соглашается быть принятым Работодателем на условиях настоящего Договора.

1.2 По Договору Работник лично обязуется выполнять работу (трудовую функцию) в должности _________________________________) соблюдать трудовой распорядок, а Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить предусмотренные законодательством условия труда, своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику заработную плату.

1.3 Должностные обязанности Работника определяются Должностной инструкцией и иными актами Работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе и трудовой функции Работника.

1.4 Местом выполнения работы по настоящему Договору является: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район ___________ ул.

2. Срок действия договора

2.1 Настоящий Договор заключен на неопределенный срок
Начало: «28» марта 2013 года.

2.2 Начало действия настоящего Договора соответствует дате начала осуществления Работником своих трудовых обязанностей с «28» марта 2013 года.

2.3 В целях проверки соответствия квалификации Работника поручаемой работе, Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 месяца с даты начала действия Договора:
с «28» марта 2013 года
по «27» июня 2013 года.
При отрицательном результате работы Работника и иных обстоятельствах в период испытательного срока, Работодатель вправе расторгнуть с Работником настоящий Договор, уведомив его в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для расторжения Договора.
Если срок испытания истек и Работодатель не уведомил о расторжении Договора, то Работник считается прошедшим испытательный срок.

2.4 В случае, если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным на один год.
Заключенный на определенный срок Договор может продлеваться не более двух раз. При продолжении трудовых отношений трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

3. Условия труда

3.1 Условия труда регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.

3.2 Права и обязанности Работника определяются должностной инструкцией, планами работ, протокольными решениями собраний, приказами Работодателя.

3.3 Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные и праздничные дни с его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан.

3.4 Работодатель вправе перемещать Работника без его согласия на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности либо поручать ему работы на другом механизме или агрегате в пределах должности, специальности, профессии, квалификации, обусловленной настоящим Договором, за исключением случаев, когда работа в структурном подразделении, на определенном рабочем месте, механизме или агрегате содержит иные условия труда.

3.5 Работодатель, вправе переводить Работника с его согласия на другую работу, а также в случае производственной необходимости, в том числе временного замещения отсутствующего работника, имеет право переводить Работника без его согласия на срок до трех месяцев в течение календарного года на другую, не обусловленную настоящим Договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья работу в той же организации, в той же местности с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по прежней работе.

3.6 Работник может быть командирован в пределах и за пределы Республики Казахстан для выполнения служебных заданий, связанных с исполнением должностных обязанностей, а также для обучения, повышения квалификации или переподготовки.

3.7 Работодатель, с письменного согласия работника может поручать выполнение наряду с работой, определенной настоящим трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности за дополнительную плату.

3.8 Работодатель по причинам, не зависящим от работодателя и работника, может объявить простой на период, установленный внутренним актом работодателя.

3.9 В периоды введения чрезвычайного или военного положения и/или производственной необходимости Работодатель вправе внутренним актом вносить изменения в условия труда Работника.

4. Режим рабочего времени и времени отдыха

4.1 Работнику устанавливаются:
- пятидневная рабочая неделя: с выходными днями суббота и воскресенье;
- полный рабочий день, устанавливаемый Работодателем, с общей продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю;
- 8-ми часовой рабочий день: 08:00-17:00;
- один час ноль минут перерыв в течение рабочего дня на время отдыха и приема пищи 12:00-13:00, который не включается в вышеуказанное рабочее время Работника. Допускается привлечение Работника к сверхурочным работам в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан.
При наличии производственной необходимости Работодатель вправе установить индивидуальный график работы Работника с соблюдением положений настоящего Договора

4.2 В условиях введения чрезвычайного или военного положения и/или производственной необходимости внутренним актом Работодателя Работнику может устанавливаться:
• неполное рабочее время;
• дистанционная работа вне места расположения Работодателя с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий. Режим рабочего времени и времени отдыха при дистанционной работе устанавливается Работником по своему усмотрению с учетом взаимодействия с Работодателем.

4.3 Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью календарный день без учета праздничных дней с сохранением должности и средней заработной платы. Очередность предоставления ежегодного отпуска определяется графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения Работника, либо устанавливается по соглашению Сторон. Порядок перенесения, продления и отзыва из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска регулируются положениями Трудового кодекса Республики Казахстан. Предоставление дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

4.4. К оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску работника выплачивается пособие на оздоровление в размере 1 (одного) должностного оклада.

5. Права и обязанности Работодателя

5.1 Работодатель обязан:

5.1.1 соблюдать требования Трудового кодекса Республики Казахстан и изданных внутренних актов;

5.1.2 создать необходимые условия Работнику для выполнения им своих должностных обязанностей;

5.1.3 предупреждать работника о вредных и (или) опасных условиях труда и возможности профессионального заболевания;

5.1.4 обеспечить Работника средствами труда и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения должностных обязанностей;

5.1.5 ознакомить Работника с:
1) должностной инструкцией;
2) договором о полной индивидуальной материальной ответственности;
3) внутренними положениями и актами Работодателя,
касающимися непосредственно его деятельности;
4) требованиями по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности и другими нормами, правилами, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей;

5.1.6 принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах;

5.1.7 осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда;

5.1.8 производить все социальные отчисления и выплаты, установленные законодательством Республики Казахстан;

5.1.9 производить оплату за работу в выходные, праздничные дни в размере, установленном в Трудовом кодексе Республики Казахстан либо по желанию Работника предоставить другой день отдыха. 5.1.10 произвести своевременную выплату заработной платы за отработанный период при увольнении Работника, в т.ч. компенсацию за неиспользованный отпуск.

5.1.11 осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных работника в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

5.2 Работодатель имеет право:

5.2.1 на свободу выбора при приеме на работу;

5.2.2 при приеме на работу требовать от Работника предоставления документов, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан, подтверждающих возможность заниматься определенной трудовой деятельностью и (или) занимать определенную должность;

5.2.3 устанавливать Работнику испытательный срок;

5.2.4 издавать в пределах своих полномочий акты, регулирующие внутреннюю деятельность предприятия;

5.2.5 требовать от Работника выполнения его должностных обязанностей, определенных должностной инструкцией, приказами, распоряжениями и другими актами Работодателя;

5.2.6 за счет собственных средств обучать или направлять на обучение Работника по переподготовке или повышению его профессиональной квалификации и профессионального уровня в интересах Работодателя. В этом случае заключается Договор обучения с Работником, предусматривающий возмещение затрат, связанных с обучением/повышением квалификации;

5.2.7 направлять Работника в служебные командировки;

5.2.8 требовать от Работника выполнения условий настоящего Договора, Договора о полной индивидуальной материальной ответственности, Правил трудового распорядка и иных актов Работодателя;

5.2.9 привлекать Работника к материальной и/или дисциплинарной ответственности в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан;

5.2.10 удержать из заработной платы Работника всю сумму ущерба за допущенную им порчу оборудования, технических или иных средств, товарно-материальных запасов на основании решения суда или добровольного согласия Работника;

5.2.11 на возмещение вреда, причиненного ему Работником;

5.2.12 проводить в течение действия настоящего договора аттестацию Работника, в порядке, определяемом актами Работодателя.

6. Права и обязанности Работника

6.1 Работник обязан:

6.1.1 своевременно предоставить Работодателю документы: трудовая книжка (при ее наличии) или трудовые договора либо выписки из приказов о приеме и увольнении из прошлых мест работы, копии удостоверения личности, диплома, сертификатов и др. документов, подтверждающих возможность заниматься определенной трудовой деятельностью и/или занимать определенную должность, документ воинского учета (для военнообязанных), документ о медицинском освидетельствовании;

6.1.2 выполнять свои должностные (трудовые) обязанности в соответствии с должностной инструкцией, стандартами, приказами, распоряжениями и другими актами Работодателя, в том числе на дистанционной работе;

6.1.3 подписать Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Работник несет полную материальную ответственность в полном размере вреда, причиненного Работодателю по его вине, в случаях, определенных Трудовым кодексом Республики Казахстан;

6.1.4 соблюдать конфиденциальность коммерческой, экономической, финансовой, технологической и иной информации, ставшей ему известной в период работы (исполнения должностных обязанностей). Работник дает письменное обязательство в виде подписания Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора;

6.1.5 соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности, пожарной пожарной безопасности и производственной санитарии и внутренних актов Работодателя;

6.1.6 в случае прекращения/расторжения настоящего Договора полностью погасить все имеющиеся задолженности перед Работодателем, кроме тех, погашение которых допускается после расторжения настоящего Договора и соблюсти процедуру оформления обходного листа;

6.1.7 выезжать по поручению Работодателя в служебные командировки;

6.1.8 регулярно повышать свою квалификацию;

6.1.9 отработать после обучения срок, согласованный сторонами, в случае если Работник прошел обучение, переподготовку или повысил квалификацию за счет средств Работодателя или полностью оплатить затраты Работодателя, связанные с обучением Работника, пропорционально сроку отработки, в случае расторжения настоящего договора по инициативе Работника или по инициативе Работодателя вследствие вины Работника;

6.1.10 не допускать в процессе работы нанесения имущественного вреда Работодателю и бережно относится к имуществу Работодателя, обеспечивать сохранность документации и вверенных ему ценностей, в случае нанесения ущерба своевременно возместить его в полном объеме;

6.1.11 сообщать Работодателю о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;

6.1.12 соблюдать нормы деловой этики в межличностных отношениях;

6.1.13 соблюдать деловой/специальный стиль одежды и иные нормы корпоративной этики, установленные актами Работодателя;

6.1.14 своевременно в течение 5 (пяти) календарных дней после изменения адреса проживания, контактных телефонов и других реквизитов извещать Работодателя об изменении персональных данных;

6.1.15 при переводе на дистанционную работу, неполный рабочий день, объявлении простоя и отстранении от работы в рабочие дни быть доступным для обращений Работодателя с использованием средств информационно-коммуникационных технологий;

6.1.16 хранить, использовать и нести персональную ответственность за надлежащее использование служебного удостоверения, пропуска/магнитной карточки, выданных Работодателем.

6.2 Работник имеет право:

6.2.1 на заключение, изменение, дополнение, прекращение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан;

6.2.2 требовать от работодателя выполнения условий трудового договора;

6.2.3 на безопасность и охрану труда;

6.2.4 на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;

6.2.5 на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, а также трудовым договором;

6.2.6 на своевременную выплату заработной платы в соответствии с условиями трудового договора;

6.2.7 на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;

6.2.8 на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей;

6.2.9 на обязательное социальное страхование;

6.2.10 на страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей;

6.2.11 на обращение за разрешением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан;

6.2.12 на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или представителя работодателя;

6.2.13 обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя.

7. Условия оплаты

7.1 Работнику устанавливается и начисляется месячный должностной оклад, размер которого до уплаты индивидуального подоходного налога и обязательных отчислений составляет 10000 (десять тысяч) тенге в месяц.

7.2 Все выплаты, подлежащие оплате, Работнику осуществляются путем перечисления денежных средств на карт-счет Работника.

7.3 Заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц и не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отработанным месяцем. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.

7.4 Работнику за достижения в работе могут выплачиваться премии, размер премий устанавливается в прямой зависимости от личного трудового вклада Работника и регламентируется внутренним нормативным документом Работодателя.

7.5 Работнику может быть установлена надбавка к должностному окладу за высокий профессиональный уровень и/или большой объем выполняемой работы согласно внутреннего нормативного документа Работодателя.

7.6 В случае объявления простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, для Работника устанавливается оплата в размере не ниже минимального размера заработной платы, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год, либо в размере, определенным внутренним нормативным документом.

8. Порядок изменения, прекращение и расторжения настоящего Договора

8.1 Настоящий Договор может быть прекращен в случае истечения срока действия, а также по основаниям и в порядке, определенным Трудовым кодексом Республики Казахстан.

8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, определенным Трудовым кодексом Республики Казахстан:
1) по соглашению Сторон;
2) по инициативе Работодателя;
3) по инициативе Работника;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
5) по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан.

8.3 Расторжение и/или прекращение настоящего Договора оформляется приказом Работодателя и доводится до сведения Работника под роспись.

9. Гарантии и компенсации

9.1 В соответствии с законодательством Республики Казахстан Работник обеспечивается:

9.1.1 гарантиями, предусмотренными Трудовым кодексом Республики Казахстан;

9.1.2 социальными пособиями по временной нетрудоспособности;

9.1.3 иными гарантиями, пособиями, компенсациями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

9.2 Выплаты компенсаций и предоставление гарантий Работодателем в пользу Работника производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3 Работодатель обеспечивает Работнику условия охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

10. Условия по страхованию

10.1 Страхование гражданско-правовой ответственности Работодателя за причинение вреда жизни и здоровью Работника, при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11. Разрешение споров

11.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров между Сторонами.

11.2 В случае невозможности урегулирования путем переговоров все споры и разногласия решаются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

12. Ответственность Сторон

12.1 Работодатель несет материальную ответственность перед Работником в соответствии и в пределах, определенных Трудовым кодексом Республики Казахстан.

12.2 Работник несет материальную ответственность перед Работодателем в соответствии и в пределах, определенных Трудовым кодексом Республики Казахстан и согласно договору о полной материальной ответственности.

12.3 За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Заключительные положения

13.1 Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.2 Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

13.3 Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Работодатель: Республиканское государственное предприятие « ___________________
Республика Казахстан, 010000, город Астана, район ___________, ул. 95, №2
БИН
АО «
БИК

Работник: ____________________
Адрес проживания:
Адрес регистрации:
тел.:

Экземпляр настоящего трудового договора получил (-а)
______________________
«___» __________ 20__ г.


Образец: Трудовой договор (на русском и казахском языках).doc Вы можете скачать бесплатно, кликнув внизу на кнопку ниже. Наш сайт работает на безвозмездной основе, чтобы оказывать Вам помощь.

Если помощь оказалась действительно для Вас полезной вы можете «Поддержать сайт» и отправить донат на минимально возможную для Вас сумму для того, чтобы мы продолжали свою работу.

Удачи Вам во всем и берегите себя! Знаю, Вы замечательный человек и все у Вас обязательно получится.

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта.

Образцы всех представленных исковых заявлений, нашли свое подтверждение в положительных решениях, и именно по указанным основаниям Суды удовлетворили исковые заявления.

Настоящий сайт работает на благотворительной основе, а вся имеющейся информация предоставляется Вам безвозмездно.

Если информация для Вас оказалась действительно полезной, и есть возможность оказать поддержку сайту, направьте донат в размере 3000 тенге, либо в иной сумме по Вашему усмотрению на мобильный номер +7 702 847 8020 (Каспий Банк, Народный Банк) -Самат С.

Если в результате представленной информации Суд иск удовлетворил, полагаю возможным направить Вам 10 000 тенге. При поступлении от Вас донатов я буду знать, что помог Вам и моя работа кому то, оказалась действительно полезной.

Знайте, Вы хороший человек, а на любую жизненную ситуацию Вы обязательно найдете решение.